5.5.4 Minivindmøller - Haderslev Kommune

Uden for samlet bebyggelse kan der tillades opstilling af minivindmøller, når disse ikke overstiger 8,5 m i totalhøjde og rotordiameteren er under 2 m.
Minivindmøller skal være refleksfri og må ikke belyses. Minivindmøller skal nedtages, hvis de har været ude af drift i mere end et år.

Minivindmøller må ikke opstilles inden for internationale naturbeskyttelsesområder, værdifulde landskaber, uforstyrrede landskaber, kirkelandskaber, kystnærhedszonen eller værdifulde kystlandskaber med mindre det vurderes at påvirkningen er ubetydelig.

Efter en konkret vurdering kan minivindmøller opstilles inden for udpegede kulturmiljøer, såfremt møllen ikke er i strid med udpegningens formål.

Minivindmøller og microvindmøller
Minimøller er mindre møller, der opstilles i umiddelbar tilknytning (en afstand op til ca.
20 m) til eksisterende bebyggelse.
Minivindmøller har et bestrøget areal på mellem 1 og 5 m2, dvs. en maksimal diameter på
2,52 m
Microvindmøller har et bestrøget areal på maksimalt 1 m2, dvs. en maksimal diameter på
1,13 m.

Mini- og microvindmøller skal ikke VVM-anmeldes og screenes jf. § 2 i VVM-bekendtgørelsen