4.3.5 Turismeområder - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort

For turismeområder i Haderslev Kommune gælder

  • At fremtidig udvikling og placering af turismefaciliteter skal tage sit udgangspunkt i Haderslev Kommunes oplevelsesstrategi og dermed i en eller flere af de udpegede temaområder.
  • I kystnærhedszonen kan etablering af ferie- og fritidsanlæg eller udvidelser, der kan sidestilles med nyanlæg, alene ske i turismeområderne.
  • For ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen gælder endvidere, at etablering skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Turismeområder
Et turismeområde er et område med koncentrationer af overnatningsmuligheder. I næromgivelser til overnatningsmuligheder (gå- og cykelafstand) indgår aktivitets- og oplevelsesmuligheder, herunder muligheden for naturoplevelser. Områderne er desuden afgrænset sådan, at nærmeste større by eller købstad indgår.

I de udpegede turismeområder i Haderslev Kommune er der sat særlig planlægningsmæssig fokus på at udvikle turismeanlæg. Eksisterende turistvirksomheder skal have mulighed for at tilpasse virksomhedens størrelse til efterspørgslen. Det er dog en forudsætning for alle etableringer og udvidelser, at der tages hensyn til natur- og miljømæssige, sundhedsmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og erhvervsmæssige interesser. I lokaliseringen af ferie- og fritidsanlæg skal der især tages hensyn til forebyggelse af miljøkonflikter.

Haderslev Kommune medvirker til ændring af turismeområder ved aktuel kommuneplanlægning, hvor dette er påkrævet.

I forbindelse med planlægningsarbejdet skal behovet for udbygning af turistfaciliteter i området vurderes. Aktivitetsudvidelsernes indvirkning på miljø, livskvalitet, sundhed, landskab, kulturhistorie, befolkning og lokalsamfund skal også vurderes, således at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag.

Udpegningsgrundlag
De nuværende turismeområder, retningslinjer og redegørelse er udarbejdet på baggrund af oplevelsesstrategien fra 2014, Haderslev som Kulturarvskommune fra 2007 og Sønderjyllands Amts turismeplanlægning.

Haderslev Kommunes turismestrategi: Oplevelsesstrategi 2014, bygger videre på det tidligere turismeplangrundlag. Temaområderne: Lillebælt Lokker, Haderslev Historiske Handelsby, ACTURE PARK og Gram Slotsby er en omdannelse og videreudvikling af de tidligere turistfyrtårne Aarøsund, Haderslev Bymidte, Tørning Mølle/Christiansdal og Gram Slot.

Vi vil revidere udpegningen af turismeområder i kommuneplanen, for bl.a. at kunne understøtte de turistpolitiske overvejelser i form af oplevelsesstrategien. I dette arbejde skal der ske en koordinering i forhold til især planlægning for landskab, natur, kulturhistoriske værdier og friluftsliv.