Veje

Mål

Der skal sikres gode overordnede vejforbindelser inden for samt til og fra Trekantområdet. Vejene skal planlægges med hensyntagen til samspillet mellem fly, skib og kollektiv trafik.

Trafiksikkerheden på vejnettet skal vægtes højt, og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal reduceres.

CO2-udledningen fra den vejbundne transport skal reduceres i forhold til nuværende prognoser ved at gøre transporten mere bæredygtig.

 

Redegørelse til mål

Trekantområdet har en central placering der gør, at området er et naturligt trafikalt knudepunkt i Danmark. Derfor skal den fremadrettede trafikplanlægning sikre, at man kan komme til og fra Trekantområdet, og det skal sikres, at det eksisterende vejnet kan udbygges. Et velfungerende vejnet vil medvirke til at fastholde en gunstig erhvervs- og boligudvikling i området.

Samtidig med sikring af fremkommelighed skal der arbejdes med trafiksikkerhed på det eksisterende og kommende vejnet, således at antallet af dræbte og tilskadekomne reduceres. Målene for trafiksikkerhed er konkretiserede i kommunernes trafiksikkerhedsplaner.

Hverken udbygning af den kollektive trafik eller byfortætning reducerer biltrafikken nævneværdigt og er derfor ikke svaret på at gøre transporten i Trekantområdet mere bæredygtig. På kort og mellemlang sigt er det grøn bilisme og cykeltrafik, der har størst potentiale i forhold til at gøre transporten mere bæredygtig. Det er også muligt, at fremtiden byder på andre udviklingsmuligheder, hvor kapaciteten udnyttes på en anden og bedre måde, f.eks. tegner der sig et fremtidsbillede med delebiler, samkørsel og selvkørende biler og busser.

Byfortætning i de større byer, som har en række andre fordele som fx øget byliv og let adgang til service, kan også forventes at have en positiv effekt på den bæredygtige transport på lidt længere sigt.

Gabøl krydset