Kollektiv forsyning og tekniske anlæg

Lokalplanbestemmelser om tilvejebringelse af eller tilslutning til kollektiv forsyning skal være i overensstemmelse med gældende sektorplaner for vandforsyning, varmeforsyning, spildevand og affald.

Anlæg for overfladevand (nedsivnings- og forsinkelsesbassiner) til forsyning af et lokalplanområde skal så vidt muligt placeres inden for lokalplanområdet.