7.2.2 Håndtering af tag- og overfladevand

  • Ved lokalplanlægning af nye områder til by, bolig og erhverv skal tag- og overfladevand håndteres tættest muligt på kilden.

Overfladevand fra tage og befæstede arealer skal så vidt muligt håndteres lokalt for at modvirke problemer affødt af klimaændringerne. Afledning af overfladevand fra byområder og tæt befæstede områder er et stigende problem for vandløb og afløbssystem, idet de ikke er dimensionerede til at modtage de stigende og voldsomme regnmængder.

Virkemidler kan f.eks. være lokal nedsivning via faskiner, kantstens- og nedsivningsbede, permeable belægninger, etablering af søer og vådområder, grønne tagflader m.m., som kan medvirke til at tilbageholde vandet eller genanvendes som brugsvand.

Udmønte handleplaner for klimatilpasning, som er beskrevet i kommunernes klimatilpasningsplaner.

Se overfladevand som en ressource i planlægningen ved at:

  • udnytte vandet til at skabe flere rekreative værdier til glæde for borgerne, virksomheder og turister.
  • inddrage klimatilpasning i lokalplanarbejdet på en måde, så det også tilføjer områderne arkitektoniske og rekreative kvaliteter.