3.4.5 Grønt Danmarkskort

Statisk kort
Statisk kort

Grønt Danmarkskort viser det samlede naturnetværk og udgøres af følgende udpegninger: Naturområder, herunder særligt værdifulde naturområder; økologiske forbindelser samt potentielle økologiske forbindelser. Hver udpegning har sin præcise retningslinje som beskriver områdeudpegningen og hvilke hensyn der skal varetages - se retningslinjer for de enkelte udpegninger.

Grønt Danmarkskort viser de områder, inden for hvilke, naturindsatsen overordnet skal målrettes. Den samlede realisering af Grønt Danmarkskort skal over tid, tilvejebringes ved naturgenopretning og nye naturprojekter i og omkring følgende områder i prioriteret rækkefølge:

  1. Natura 2000-områder, samt eksisterende værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne.
  2. Naturområderne og nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder.
  3. Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.
  4. Øvrige naturområder.

Grønt Danmarkskort er vist på ovenstående kort samt kortbilag 8.

Grønt Danmarkskort viser det samlede naturnetværk i Trekantområdet, og er dermed en masterplan over kommuneplanens forskellige udpegninger for natur. Grønt Danmarkskort viser, hvor kommunerne i fremtiden vil målrette deres naturpleje og planlægge for ny sammenhængende natur - på tværs af kommunegrænserne.

Grønt Danmarkskort indeholder natur- og skovområder, herunder alle Natura 2000-områder og særligt værdifulde naturområder. De særlige værdifulde naturområder er en delmængde af det samlede antal naturområder, og er udvalgt fordi de rummer særlige naturværdier.

Grønt Danmarkskort indgår endvidere de økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder. Særligt for de potentielle økologiske forbindelser gælder, at udpegningen ikke er et udtryk for, at områderne over tid helt skal udgøres af naturarealer, men i stedet et udtryk for, at de enkelte naturarealer har en fornuftig indbyrdes afstand og størrelse, der kan opretholde et naturligt dyre- og planteliv, eller fremstå som grønne kiler med natur og friluftsformål. Den nærmere vurdering og udbygning af de enkelte potentielle økologiske forbindelser vil ske, når den nærmere projektering, administration eller planlægning skal gennemføres - enten i forbindelse med lokalplanlægning, vandmiljøindsatser, friluftsprojekter eller frivillige aftaler om naturpleje, skovrejsning, jordfordeling mv.. Udpegningen for potentielle naturområder er mere præcis end udpegningen for de potentielle økologiske forbindelser, og omfatter især arealer, der ligger tæt ved eksisterende natur og eksempelvis skræntskove, som ikke er omfattet af fredskov, eller udvalgte lavbunds- og skræntarealer.

De udpegninger der samlet udgør det Grønne Danmarkskort, er sammenholdt med det digitale naturkort. Udpegningerne er i forbindelse med kommuneplanrevision 2013 og igen 2017 justeret efter enslydende parametre, hvorfor koordination med det digitale naturkort, ikke har medført nye ændringer i det Grønne Danmarkskort.

Tilvejebringelse af Grønt Danmarkskort fokuserer i første omgang på at sikre de eksisterende særlige værdifulde naturarealer og Natura 2000-områder gennem optimal pleje. Udbygningen af Grønt Danmarkskort sker dernæst ved pleje af tilstødende eller nærliggende naturarealer, som har potentiale til at udvikle sig til værdifuld natur, samt ved at sammenbinde disse arealer, således at større sammenhængende og stabile værdifulde naturområder opstår. Denne indsats skal, hvor muligt, ses i sammenhæng med indsatser friluftslivet, klimatiltag, vådområder, skovrejsning, samt pleje af vildt af småbiotoper som vandhuller, diger og levende hegn, krat, mv.

Udpegningerne er ikke til hinder for almindelig landbrugsmæssig drift eller for andre eksisterende aktiviteter såsom jagt eller færdsel. Med undtagelse af områder, hvor pleje af eksisterende natur eller tilvejebringelse af ny natur tager afsæt i lovgivning, skal Grønt Danmarkskort overvejende udbygges ved frivillige aftaler med lodsejerne.

For Forsvarets arealer vil Grønt Danmarkskort ikke medføre nye restriktioner for Forsvarets eksisterende aktiviteter i nationalt eller internationalt beskyttede naturområder eller i andre områder, der er omfattet af Grønt Danmarkskort.