5.4.3 Lufthavne - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort

Mål

Byrådet ønsker at støtte udviklingen af lufthavne og flyvepladser, så de lever op til borgernes og erhvervslivets behov for gode og effektive transportmuligheder, samt arbejde for, at Vojens Lufthavn indgår som en integreret del af Trekantområdets infrastruktur indenfor luftfart. Herunder ønsker byrådet at medvirke til, at behovet for arealer til nødvendige etableringer og udvidelser af infrastrukturelle anlæg sikres. I forbindelse med etableringer og udvidelser ønsker byrådet, at der tages de nødvendige miljømæssige hensyn, herunder at der sker forebyggelse af støjgener.

Redegørelse til mål

Vojens Lufthavn ligger centralt placeret i Trekantområdet og Sønderjylland, med nærhed til
motorvejnettet og jernbane. Da Vojens Lufthavn deler faciliteter med Flyvestation Skrydstrup, herunder en af landets længste landingsbaner, er der mulighed for at udvikle Vojens Lufthavn til at spille en aktiv rolle i infrastrukturen i både Trekantområdet og i det sønderjyske. Fly med op til ca. 200 passagerer kan lande i Vojens Lufthavn.

Haderslev Kommune og Vojens Lufthavn har i samarbejde udarbejdet en vækststrategi for lufthavens udvikling. Et af målene er at genoptage ruteflyvning til og fra Vojens lufthavn. Herudover anbefales
større opmærksomhed på luftfragt, da det er af stor betydning for erhvervslivet i regionen.

 • Omfang og afgrænsning af Skrydstrup Flyvestation herunder Vojens Lufthavn, og
  Flyveplads Skovbølling, Haderslev fremgår af kortet.
 • Vojens Lufthavn og Flyveplads Skovbølling, Haderslev kan fortsætte, og den nuværende aktivitet kan udbygges under forudsætning af, at der tages de nødvendige hensyn med henblik på at forebygge miljøkonflikter i forhold til tilgrænsende arealanvendelser.
 • Trafikstyrelsen skal høres hvis antennemaster og vindmølleområder samt andre høje tekniske anlæg placeres nærmere end 15 km fra civile flyvepladser.
 • Indflyvningsplaner og servitutbelagte områder omkring flyvepladserne og visse lufthavnsanlæg skal respekteres. Trafik- og Byggestyrelsen samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal høres ved anlægsprojekter med en højde over 25 m inden for indflyvningsplanerne samt ved projekter nær luftfartsanlæg.

Se også retningslinjer for flysikkerhed i afsnittet om Forsvarsanlæg.

Vojens Lufthavn har til huse på Skrydstrup Flyvestation. Lufthavnens start- og landingsfaciliteter er åbne for alle typer af luftfart, både privatfly, luftfragt og ruteflyvning.

Flyveplads Skovbølling, Haderslev anvendes til almenflyvning.

Ved planlægning for arealudvidelser med et øget antal af starter og landinger eller ændringer i flytyper, skal der tages de nødvendige hensyn med henblik på at forebygge miljøkonflikter i forhold til tilgrænsende arealanvendelser, jf. afsnit 6.1.1. om støj og 6.1.2 om arealer til støjfølsom arealanvendelse og de respektive anlægs miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Vojens Lufthavn

Herunder ses bestemmelser for civil luftfart (BL)

Hindringsfrie planer generelt

 • BL 3-1 Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser.
 • BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser.
 • BL 3-10 Bestemmelser om Luftfartshindringer (herunder BL 3-10A om ændring af BL 3-10).
 • BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller med tilhørende vejledning.

Vejledingen om planlægning for tilladelse til opstilling af vindmøller LBEK nr. 1036 af 28/08/2013 om luftfart.

Baggrundsmateriale vedrørende fuglekollisioner

 • BL 3-16, Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem
  luftfarttøjer og fugle/pattedyr.
 • Vejledning til flyvepladser vedr. anlæg med risiko for tiltrækning af fugle nær flyvepladser.
 • Rapport vedr. vådområder, flyvepladser og risiko for bird strikes.

Baggrundsmateriale vedrørende brug af udendørs laserlys og flyvning med balloner og droner

 • BL 3-41 Bestemmelser om benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål.
 • BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner (herunder BL 7-9A om ændring af BL 7-9).
 • BL 9-4 Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg.

Læs mere på Trafik- og bygge- og boligstyrelsen om national lovgivning for luftfart.