3.1.2 Lokalisering af biogasanlæg

Statisk kort
Statisk kort
  • Interesseområderne vist på ovenstående kort samt kortbilag 3 er særligt egnet til placering af fælles biogasanlæg til behandling af husdyrgødning. I interesseområderne skal anden anvendelse, der kan være i konflikt med produktion af biogas, så vidt muligt undgås.
  • Lokalisering af biogasanlæg kan ske både inden for og uden for interesseområderne. Der lægges vægt på, at placering og udformning er hensigtsmæssig i forhold til natur, miljø, landskab og naboer.

Regeringen indgik i 2012 en energiaftale, hvor ambitionsniveauet for energisektoren frem mod 2020 samt de konkrete initiativer og indsatser, der skal understøtte målene, fremgår. Det er regeringens overordnede ønske, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal hvile på 100 % vedvarende energi samtidig med, at forsyningssikkerheden opretholdes. Energiaftalen anviser derfor en række tiltag inden for forskellige teknologier, herunder biogas.

Energiaftalens parter har ønsket at forbedre de økonomiske rammebetingelser for produktion af biogas ved dels at øge igangsætningsstøtten og dels at øge tilskuddet til den producerede gas. Parterne ønsker, at biogas skal indgå som en del af kraftvarme- produktionen eller sendes ud på naturgasnettet. Derfor ydes der størst tilskud til disse anvendelser.

I Trekantområdet er der et stort potentiale for biogasproduktion baseret på husdyrgødning. For at fremme udviklingen af biogasproduktion vil kommunerne i Trekantområdet arbejde for, at så meget som muligt af den eksisterende gylle udnyttes til biogasproduktion. På baggrund af data om husdyrgrundlaget i Trekantområdet *1 er der udpeget en række interesseområder, som i forhold til den tilgængelige biomasse, afstanden mellem husdyrproduktionerne og biogasanlægget samt afstanden mellem anlæggene internt, vil være særligt egnede til fælles biogasanlæg. *2 Det er hensigten, at så mange landmænd som muligt skal have en passende afstand (maksimalt 15-20 km) til et biogasanlæg. *3

Der er udpeget 10 interesseområder for biogasanlæg. Interesseområderne er vurderet i forhold til byudvikling, natur, miljø, landskabsinteresser samt beliggenheden i forhold til det overordnede kommunale vejnet og naturgasnettet. Ifølge de statslige udmeldinger er biogasanlæg ikke kategoriseret som et potentielt grundvandstruende anlæg.

For at sikre udnyttelsen af interesseområderne til fælles biogasanlæg forventes der ikke i indeværende planperiode udlagt områder til byudvikling, nye skovrejsningsområder og større fritidsanlæg af permanent karakter inden for interesseområderne. Eksisterende skovrejsningsområder inden for interesseområderne bevares.

Det vil være muligt at placere fælles biogasanlæg på særligt egnede arealer uden for interesseområderne. F.eks. kan placering i tilknytning til eksisterende erhvervsområde være fordelagtig, såfremt anlægget kan modtage affald fra nærliggende virksomheder, såsom slagterier eller lignende, eller vil kunne afsætte gas til nærliggende kraftvarmeanlæg.

Den endelige placering af biogasanlæg sker gennem en detaljeret planlægning den enkelte kommune baseret på en konkret projektansøgning. *4 Planlægningen skal sikre, at der tages hensyn til naboer, så de ikke påvirkes væsentligt af støj og lugt fra anlægget. Endvidere er det afgørende, at anlæg, arkitektur og landskab tænkes sammen, så de landskabskvaliteter, der gør sig gældende i det enkelte område, styrer udformningen, og anlægget påvirker det omkringliggende landskab mindst muligt.

Statens mål om landbruget som leverandør af grøn energi er, at op til 50 % af husdyrgødningen i 2020 skal behandles i biogasanlæg. Skemaet nedenfor viser sammenhængen mellem anlægstyper, hvor meget gylle, der kan behandles, og hvor mange vognlæs dette medfører til og fra anlægget.

Kilde: Data fra Biogassekretariatet, vejledende oversigt over størrelser på biogasanlæg

Der er i Trekantområdet i dag 3 eksisterende og flere planlagte biogasanlæg. De eksisterende anlæg kan udvides i det omfang, hensyn til omgivelserne tillader det. Sønderjysk biogas ved Bevtoft, Haderslev Kommune blev etableret i 2016. Anlægget har en kapacitet på 600.000 tons/år.

Der kan i de enkelte kommuner udarbejdes strategiske energiplaner, der inddrager biogas som en del af energiforsyningen. Her har kommunerne mulighed for at beskrive, hvordan gassen tænkes afsat, hvordan det skal spille sammen med de øvrige energi- producenter, og hvordan biogas skal bidrage til at gøre energiproduktionen mere miljøvenlig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling kan have betydning i fremtiden for udviklingen indenfor biogas, hvilket kan få konsekvenser for den foreslåede struktur i denne kommuneplan.

I den forbindelse kan det også være relevant at have fokus på andre kilder til biogasproduktion, såsom organisk husholdningsaffald og affald fra f.eks. naturpleje og industriaffald.

*1 Jordbrugs- analysen 2011, som baserer sig på 2009 – tal)
*2 Ved fælles biogasanlæg forstås anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere husdyrproduktioner, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Det forudsættes, at større fælles biogasanlæg for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons husdyrgødning pr. dag og derover. (lovforslag L165/2011 om Grøn Vækst).
*3 Det er en forudsætning, at gyllen ikke separeres.
*4 Fælles biogasanlæg er omfattet af planlovens bestemmelser om vurdering af visse offentlige og private enkeltanlægs indvirkning på miljøet, VVM -reglerne. Biogasanlæg skal »screenes«, dvs. at der skal foretages en vurdering af, hvorvidt anlægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og derfor skal VVM - vurderes, eller at dette ikke er tilfældet. Etablering af et fælles biogasanlæg vil forudsætte, at der laves en lokalplan for anlægget. Derudover er biogasanlæg omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5-godkendelsesordning.

Ved Bevtoft er der i 2016 etableret et fælles biogasanlæg Sønderjysk Biogas. Anlægget kan modtage 600.000 tons biomasse årligt. På sigt forventes etablering af flere biogasanlæg..

Sønderjysk Biogas

Der skelnes mellem fælles biogasanlæg og gårdbiogasanlæg.

Fællesbiogasanlæg
”Fælles biogasanlæg” dækker over et biogasanlæg, der behandler husdyrgødning fra flere husdyrbedrifter og organisk biomassen fra andre kilder. Ved et biogasfællesanlæg forstås derved et biogasanlæg, der modtager gylle fra flere landbrugsbedrifter, og hvor den producerede energi afsættes til kollektive forsyningsnet. Alle eksisterende anlæg modtager endvidere organisk affald, typisk fra fødevareindustrien. Mængdemæssigt udgør organisk affaldet i reglen 20-25 pct. af den samlede behandlede biomassemængde og er med til at øge den samlede gasproduktion, så der kan opnås en driftsøkonomisk og rentabel drift.

Gårdbiogasanlæg
”Gårdbiogasanlæg” var oprindeligt et biogasanlæg beliggende på et husdyrbrug, etableret med det formål at forbedre gødningskvaliteten i gyllen, samt være selvforsynende med energi til drift og husholdning. Denne betydning gælder stadig, men i dag bliver begrebet også anvendt mere bredt, om alle biogasanlæg der er lokaliseret på en gård. Gårdbiogasanlæg omfatter også anlæg, der modtager biomasse fra eksterne biomasseleverandører, og dermed i realiteten er et biogasfællesanlæg. I dag producerer gårdbiogasanlæg i stigende grad energi til det kollektive forsyningsnet, større virksomheder og andre aftagere.

Gårdbiogasanlæg vil som minimum kræve tilladelse efter

  • Planloven. Landzonetilladelse eller lokalplan, hvis anlægget vurderes "større".
  • VVM. Haderslev Kommune er myndighed, når anlægget ikke tilsluttes naturgasnettet. Naturstyrelsen er myndighed når anlægget tilsluttes naturgasnettet.
  • Varmeforsyningsloven. En projektgodkendelse.
  • Byggetilladelse.

Se afsnittet om risikovirksomheder her.