6.1.1 Støj

Statisk kort
Statisk kort

Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. Omkring anlæg eller aktiviteter, der kan give væsentlige støjgener for omgivelserne, udlægges zoner, hvor der kan forekomme støjniveauer, der overskrider de vejledende grænseværdier. I planlægningszonerne for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt.

Der udlægges planlægningszoner om planlagte og allerede eksisterende arealer og anlæg for:

  • Overordnede veje.
  • Jernbaner.
  • Lufthavne.
  • Vindmøller.
  • Motorbaner.
  • Skydebaner.
  • Grusgravområder.
  • Særlige erhvervsområder.
  • Støjende virksomheder.

Planlægningszonerne kan ses på ovenstående kort samt kortbilag 13 (tekniske anlæg) og kortbilag 13a (veje).

Formålet med udlæg af planlægningszoner for støj er at sikre, at støjhensynet inddrages i planlægning af nye støjfølsomme områder nær aktiviteter eller anlæg, der kan være støjende.

I planlægningszonerne gælder, at ændret arealanvendelse kræver skærpet opmærksomhed på støjforholdene. Områderne er ikke nødvendigvis støjbelastede, men en placering i nærheden af aktiviteter eller anlæg, der kan være støjende, gør det nødvendigt med en særlig støjvurdering. Planlægningszonen kan også skyldes, at der er planlagt– men endnu ikke etableret – et støjende anlæg (f.eks. en arealreservation til en vej eller et område planlagt til placering af vindmøller). Planlægningszonerne er udlagt efter de gældende vejledende grænseværdier for placering af boliger.

Ønskes der placeret andre former for støjfølsom anvendelse, skal den konkrete anvendelse (f.eks. etagebyggeri, undervisningslokaler, institutioner) indgå i vurderingen. Zonerne er generelt fastsat ud fra erfaringstal eller en simpel beregningsmodel. Der er således ikke taget højde for faktiske terrænforhold, evt. støjafskærmninger, afskærmende bebyggelse eller lignende. Dog vil der for visse anlæg være anvendt oplysninger fra de støjberegninger, der har ligget til grund for miljøgodkendelsen.

Overordnede veje
Planlægningszonen er fastsat efter de seneste trafiktællinger for vejen. Ved en konkret vurdering må der tages hensyn til den forventede udvikling af trafikken – dels en forventet fremskrivning og dels en vurdering af, om byudvikling eller trafikomlægninger vil have særlig indflydelse på trafikmængden. Det er tilstræbt at udlægge planlægningszoner for alle veje med en døgntrafik på over 2000 biler. For statsveje er planlægningszonerne udlagt på grundlag af oplysninger fra Vejdirektoratet. For kommuneveje er planlægningszonen baseret på trafiktællinger fra kommunerne og fastsat efter nedenstående tabel.

For alle veje med årsdøgntrafik på over 16.000 biler blev der i 2007 foretaget en detaljeret støjkortlægning for vejtrafikstøj. Langs disse vejstrækninger bør kortlægningens tal anvendes ved vurdering af mulighederne for udlæg af støjfølsomme områder. Støjkortlægningen er vist på Miljøstyrelsens støjkort. For hovedlandeveje med trafik på mindre end 16.000 biler pr. årsdøgn kan oplysninger om støjkortlægning indhentes hos Vejdirektoratet.

Med Bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 om kortlægning af vejtrafikstøj er det ikke længere obligatorisk for kommunerne at udarbejde nye støjkortlægninger. Enkelte kommuner har dog i 2012 gennemført nye kortlægninger for veje med trafik på mellem 8.000 og 16.000 biler pr. årsdøgn. I forbindelse med nye kortlægninger bør kortlægningens tal anvendes ved vurdering af mulighederne for udlæg af støjfølsomme områder.

Jernbaner og lufthavne
For jernbanetrafikken er anvendt de vejledende værdier for trafikmængde, togtyper mv. Støjkortlægningen er vist på Miljøstyrelsens støjkort.

For Billund Lufthavn er anvendt miljøgodkendelsens støjkurve for 132.000 årlige starter og landinger som planlægningszone. Udgangspunktet for de vejledende støjgrænser er, at der i Billund kan etableres erstatningsboliger, men ikke nye boliger, institutioner og lignende, hvor støjbelastningen er over 55 dB (grænseværdierne er angivet som Lden værdier).

For Flyvestation Skrydstrup, Haderslev Flyveplads ved Skovbølling og Kolding Lufthavn er miljøgodkendelsernes støjkurver anvendt.

Vindmøller
For områder udlagt til store vindmøller er anvendt en planlægningszone på seks gange møllernes totalhøjde omkring områderne – uanset om der er opstillet møller i området. For opstillede vindmøller uden for de udlagte områder er planlægningszonen beregnet ud fra møllernes størrelse (effekt) eller møllernes totalhøjde eller kildestyrke.

Støjende fritidsaktiviteter
De støjende fritidsaktiviteter omfatter primært aktiviteter knyttet til motor- og skydebaneanlæg. Hovedproblemstillingen omkring disse aktiviteter er, at de afgiver støj og i visse tilfælde medfører andre gener for omgivelserne, især for naboerne. Omkring arealerne til støjende fritidsaktiviteter er udlagt en planlægningszone. I dette område kræver en ændring af anvendelsen til støjfølsomme formål en dokumentation af støjforholdene.

På kortbilag 13 er motorsportsbaner angivet, og omkring de respektive baner er indtegnet en planlægningszone. Planlægningszonen er beregnet ud fra de konkrete oplysninger, der er lagt til grund for banernes miljøgodkendelser. For de motorsportsbaner, hvor der mangler oplysninger, er der fastsat en planlægningszone på 1.000 m, dog 500 m for køretekniske anlæg. For Vojens Speedway Center er der dog fastsat en planlægningszone på 2.000 m.

De på kortbilag 13 viste planlægningszoner for skydebaner er fastsat i henhold til skydebanernes miljøgodkendelse. For ikke miljøgodkendte skydebaner eller skydebaner hvor der mangler oplysninger er planlægningszonen fastsat til 1.000 m. I Haderslev Kommune er disse planlægningszoner fastsat ved beregning af den anvendte våbentype og et aktivitetsniveau på 7 dage pr. uge for den enkelte skydebane.

Erhvervsvirksomheder og grusgrave
Omkring områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og udlagte områder til råstofgrave er anvendt en planlægningszone på 500 m. For virksomheder i landzone, som er vurderet som særligt støjbelastende, er udlagt en planlægningszone på 300 m. Tilsvarende gælder for grusgrave uden for de udlagte graveområder, som er vurderet som særligt støjbelastende. For virksomheder i erhvervsområder udlagt i kommuneplanerne vil støjhensynet indgå i vurderingen af grænsefladen mellem erhvervs- og boligområder. Som udgangspunkt anvendes de planlægningsafstande, der relaterer sig til hvilke virksomhedsklasser, der kan etableres i et givent erhvervsområde (klasse 1-7) jf. Håndbog i Miljø og planlægning – bolig og erhverv i byerne, fra Miljøministeriet.