Trekantområdets hovedstruktur

Mål

Trekantområdet skal spille en førende rolle i Vestdanmark

De 7 hovedbyer, Fredericia, Grindsted, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle skal være drivkraften for områdets udvikling. Byerne skal rumme det alsidige og kreative byliv, der gør dem til en attraktion.

Byerne i Trekantområdet skal udgøre et bynetværk i den åbne grønne storby, der tilsammen rummer storbyens funktioner og muligheder. Trekantområdet skal have velfungerende by– og lokalsamfund og skal bygge videre på deres individuelle styrker, identitet og særpræg.

Udvikling af nye byområder skal både ske i områdets hovedbyer, centerbyer og lokalbyer. Den åbne, grønne storby kendetegnes ved en god sammenhæng mellem by, land, natur og vand, hvor kvalitet og bæredygtighed er de overordnede kodeord.
Trekantområdet skal være kendt som et område, der går forrest med at skabe smukke fysiske omgivelser overalt.

 

Redegørelse til mål

Den økonomiske og kulturelle globalisering har ændret og ændrer fortsat de udviklingsmæssige forudsætninger og muligheder. Globaliseringen af markederne giver større konkurrence mellem byer, regioner og lande. Trekantområdet er således i skarp konkurrence med landets øvrige kommuner om virksomheder, der kan skabe vækst, og indbyggere, der kan bidrage med skattekroner. Derfor skal Trekantområdet udnytte sin centrale beliggenhed, den gode infrastruktur og de mange attraktive og relativt billige bosætningsmuligheder, hvor man både kan tilbyde byens attraktioner og adgang til natur og landskaber af enestående kvalitet.

Den globale udvikling betyder, at der er stort fokus på, at Trekantområdets erhvervsliv bevarer sin stærke position. Erhvervslivet skal derfor tilbydes optimale rammer for udvikling og vækst. Det gælder både etablering og tiltrækning af nye virksomheder samt udvikling af eksisterende virksomheder.

Trekantområdets erhvervsliv skal imidlertid også udvikle sig og omstille sig til de nye konkurrencevilkår, der følger med den stigende globalisering af markedet.

Veluddannet arbejdskraft er af vital betydning. Trekantområdet skal derfor styrke de erhvervsfaglige grunduddannelser. Der er behov for en dobbelt indsats, hvor de videregående uddannelser skal styrkes og udvikles, samtidig med at der gøres en aktiv indsats for at tiltrække danske og internationale specialister og højtuddannede talenter. Det er samtidig af afgørende betydning, at der gøres en særlig indsats for at opkvalificere og uddanne de lavest uddannede borgere.

Der skal findes nye veje for at imødekomme virksomhedernes behov og ønsker til fremtidens erhvervsområder og dette vedrører såvel omdannelsen af en række gamle, udtjente områder som indretningen af endnu ubebyggede områder.

Forskellige byer og forskellige styrker
Attraktive bosætningsmuligheder, der lever op til befolkningens forskellige livsstilsbehov, skal sammen med byernes forskellige attraktioner og adgang til natur og landskaber af enestående værdi være et vigtigt led i at fastholde og tiltrække arbejdskraften i Trekantområdet.

Vi befinder os i et oplevelses- og vidensamfund, og her spiller kultur og oplevelser en stor rolle – dels som en bosætningsfaktor og dels som en tiltrækningskraft for besøgende fra andre egne af landet og Europa. Trekantområdet ønsker at have førertrøjen på, når det handler om turisme. Det sker ved, at området skal udvikles til at blive Danmarks næststørste turistområde næst efter København med udgangspunkt i turistdestinationerne omkring Billund (ressortturismen og Børnenes Hovedstad) samt ved Lillebælt.

Bæredygtig udvikling
I Trekantområdet vil vi fortsætte en bæredygtig udvikling, hvor der skabes vækst, samtidig med at ressourceforbruget mindskes. Derfor skal planlægningen understøtte en bystruktur, hvor der kan opretholdes en god mobilitet på trods af, at forbruget af fossile brændsler til bl.a. transport reduceres. Det skal sikres, at bymiljøerne kan håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne, alt imens de lægger op til et mangfoldigt og levende byliv, hvor der inviteres til kontakt mellem de mange forskellige befolkningsgrupper.

Den bæredygtige byudvikling opnås ved at spare på arealerne og fokusere på kvalitet. Det betyder, at der kun i mindre grad udlægges nye arealer, men at der i stedet fokuseres på byfortætning og byomdannelse med mulighed for at blande byfunktioner, bolig og erhverv, genanvende eksisterende byområder og udnytte kollektiv trafik og kollektiv forsyning bedre. Det betyder også, at den del af byudviklingen, som foregår i endnu ubebyggede områder, skal foregå med ressourcebevidsthed og tage hensyn til vandmiljøet og klimaforandringerne.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på knap 29.000 nye boliger, svarende til ca. 2.400 nye boliger om året. Det er rigeligt set i forhold til de enkelte kommuners befolkningsprognoser for kommuneplanperioden samt et ønske om at imødekomme efterspørgslen på bosætningsmuligheder i et bredt udvalg af byer, byområder og boligtyper. På erhvervssiden har planen en rummelighed på ca. 3.000 ha erhvervsareal.

Bæredygtigt byggeri skal fremmes overalt – i eksisterende og ubebyggede områder - med integrering af grønne, rekreative områder og miljørigtigt byggeri i god arkitektur. En anden form for bæredygtighed er i planlægningen at sikre nærhed og adgang til rekreative områder og byrum, der giver mulighed for bevægelse, afslapning og social kontakt.

Det åbne land udgør en vigtig del af Trekantområdet med skov, natur og landskaber, som indgår i en sammenhængende struktur. Forskellige interesser knytter sig til udnyttelsen af landområderne, hvoraf de mest væsentlige er landbrugs-, natur- og friluftsinteresserne. Anvendelsen af det åbne land skal ske i et samspil, hvor såvel landbruget som de rekreative interesser og udviklingen af landsbyerne sker, så der er balance mellem benyttelse og beskyttelse. Der skal således værnes om natur, miljø og landskab, og i samarbejde med landbruget vil vi fremme et sundt landbrugserhverv og et livsgrundlag på landet.

Ud over byerne og de åbne landskaber defineres Trekantområdets hovedstruktur også af infrastrukturen til vands, til lands og i luften – fjordene, Lillebælt og havnene, veje og jernbaner samt Billund Lufthavn. Alle områder, som har betydning for og relation til bosætning, arbejdspladser og rekreative udfoldelser.

Trekantområdet skal således være stedet, hvor der er mange forskellige muligheder for at bosætte sig– geografisk og i forhold til boligtyper, størrelse på bolig, ejer- eller lejerform m.v. Mangfoldighed i forhold til arbejdspladser, uddannelse og fritid m.v. Det drejer sig om udfoldelsesmuligheder på alle niveauer, privat, på arbejde og i fritiden og for alle alderstrin.

Denne mangfoldighed skal skabes i den åbne, grønne storby, som er kendetegnet ved en god sammenhæng mellem by, land og vand, der tilsammen tilbyder storbyens oplevelser og funktioner med naturen lige om hjørnet.

Trekantområdet udgør dog ikke en traditionel storby, men en storbyregion. Som navnet siger, er den åbne, grønne storby ikke en tæt og kompakt by som f.eks. København, hvor kollektive transportmidler med hyppige afgange binder byen sammen. I Trekantområdet går der tog mellem de største byer. Den kommende forbindelse til Billund giver mulighed for at koble de syv kommuner med tog, Vejene er dog den vigtigste sammenbindingskraft i forhold til den stigende integration mellem byerne i området. Det hænger bl.a. sammen med den stigende pendling, men også stigende erhvervs- og fritidskørsel på kryds og tværs af området, med stigende trængsel til følge. Der er derfor stor fokus i Trekantområdet på at sikre, at området fremadrettet har en robust vej- og baneinfrastruktur, der imødegår trængsel og giver optimal tilgængelighed og høj mobilitet.

Trekantområdet i tal
Trekantområdets syv kommuner er meget forskellige i forhold til befolkningstal og kommunernes areal. De følgende figurer sætter nogle tal på kommunernes befolkningsstørrelse og areal, og viser også befolkningstætheden i området.

Figur 2. De enkelte kommuners pct. andel af Trekantsområdets samlede befolkning.

Kilde: Danmarks Statistik. Data er fra 01.01.2016

 

Vejle, Kolding og Fredericia indeholder Trekantområdets største befolkningskoncentrationer og har både stærke erhvervsliv og kulturliv. Haderslev er en mellemstor by med en stærk historisk bystruktur og en levende byudvikling, som giver muligheder for erhverv, kultur, sport og fritid samt bosætning. Middelfart, Vejen og Grindsted har overordnet set mere karakter af bosætningsbyer, men med et stærkt erhvervsliv. Billund er en mindre, men meget speciel by, hvor turismen er i højsædet. Byen karakteriseres af de 3 L’er: Legoland, Lalandia og Lufthavnen, og det er heri, udviklingen af ressortturismen og Børnenes Hovedstad tager sit udgangspunkt.

Vejle er desuden hovedsæde for Region Syddanmark, mens Kolding er hjemsted for et campus af Syddansk Universitet og et fremtidigt supersygehus. I forbindelse med regeringens plan ”Bedre Balance” fik Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart og Vejle kommuner flere statslige arbejdspladser.

Bymønster
Trekantområdets byer indgår i et netværk, som består af hovedbyer, centerbyer, lokalbyer og landsbyer.

Det fremgår af tabellen i kap. 1.1.1 hvilke byer, de forskellige bykategorier omfatter.