10.11.BO.17 - Boligområde Baldersvej

10.11.BO.17

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Baldersvej

 • Plannummer

  10.11.BO.17

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav og tæt-lav boligbebyg-gelse. Bebyggelsesprocenten for åben-lav maks. 30 og for tæt-lav maks. 40.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal udlægges 2 parkerings-pladser pr. bolig og 1 pr. 50 m2 etageareal i øvrigt. Ved samlede bebyggelser kan byrådet ændre kravet.

 • Særlige bestemmelser

  Udbygningen af områder 10.11.BO.11 og 10.11.BO.17 skal ske efter en samlet rækkefølge-plan, der sikrer, at udbygningen sker indefra og ud og har en af-rundende koncentrisk karakter. Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parke-ringsplads plantes mindst 1 træ.