22.30.BE.02 - Blandet bolig- og erhvervsområde Aarøsund Havn

22.30.BE.02 - Blandet bolig- og erhvervsområde Aarøsund Havn

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Aarøsund Havn

 • Plannummer

  22.30.BE.02

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Butikker, Lystbådehavn, Sommerhus- og ferieboligbebyggelse, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde (m)

  9

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til havneformål med offentlige og private servicefunktioner, herunder detailhandelsbutikker. Desuden kan der etableres boliger, ferieboliger og mindre erhvervsvirksomheder m.m.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal, og maks. 50% af grunden må bebygges. Undtaget for den maksimale bygningshøjde er de for havnedriften nødvendige tekniske installationer. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, der efter kommunalbestyrelsens skøn er skæmmende. Jordfarver og ikke reflekterende tagmaterialer kan anvendes. Bruttoetagearealet for dagligvare- og udvalgsvarebutikker må maksimalt være 1.000 m2 for den enkelte butik. Bruttoetagearealet til butikker i dette område og i område 22.30.BE.01 tilsammen må ikke overstige 3.000 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres opholdsarealer efter byrådets nærmere anvisning.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.