22.53.SO.03 - Sommerhusområde Aarø sydvest

22.53.SO.03 - Sommerhusområde Aarø sydvest

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Sommerhusområde Aarø sydvest

 • Plannummer

  22.53.SO.03

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelseprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Sommerhusbebyggelse med op til 12 sommerhusgrunde, der skal etableres med et åbent præg, idet dog eksisterende læhegn bibeholdes. Arealer, der er omfattet af strandbeskyttelse, og hvor der er et eksisterende vandhul, må ikke bebygges. Der må ikke opføres bebyggelse på arealer, der ligger under kote 2,5. Bebyggelse må ikke opføres med en større højde fra terræn til tagfod end 3 m, dog må højeste side være op til 4 m ved ensidig taghældning. Udvendige bygningssider skal udføres med træbeklædning og fremstå i naturfarve eller jordfarve.

 • Trafikbetjening og parkering

  Veje, stier og p-pladser skal anlægges i grus eller græsarmering. Der skal på den enkelte ejendom anlægges 2 p-pladser, der helt eller delvis må anlægges på fælles parkeringsplads.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal opretholdes, og der skal bibeholdes en 5 m bred bræmme, som friholdes for træer og buske mellem de levende hegn og sommerhusgrundene. Der må ikke sås eller plantes hybenroser, kæmpe-bjørneklo, Japan-pileurt, Kæmpe-pileurt, Kanadisk Gyldenris, Sildig Gyldenris eller Bukketorn. Naturbeskyttet vandhul i det sydøstlige hjørne skal holdes lysåbent på den sydøstlige og vestlige del, mens bevoksningen på den nordlige side skal videreudvikles. Der skal oprettes en grundejerforening, og der skal i vedtægterne optages bestemmelser om beplantningsforhold.