16.10.BO.05 - Boligområde Birkevænget nord

static-map
Henter kort...
static-map

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Birkevænget nord

 • Plannummer

  16.10.BO.05

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning. Mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i et boligområde, kan tillades.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Vej- og stisystem skal udføres differentieret eller tilpasses principperne i Færdselsloven (§40).

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.

16.10.BO.05 - Boligområde Birkevænget nord