16.10.CE.01 - Centerområde Krügersvej

16.10.CE.01 - Centerområde Krügersvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Krügersvej

 • Plannummer

  16.10.CE.01

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  9

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med boliger, detailhandelsbutikker, offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning samt mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse samt erhvervsbyggeri. I området må der udover de eksisterende butikker maksimalt opføres/indrettes 200 m2 butiksareal til dagligvarebutikker og 200 m2 butiksareal til udvalgsvarebutikker. Den enkelte dagligvarebutiks bruttoetageareal må maksimalt være 1.000 m2. Den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt være 1.000 m2. Ny bebyggelse skal udformes i overensstemmelse med den omgivende bebyggelse og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende karakter.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.