21.20.OF.01 - Område til offentlige formål Vonsbækvej

21.20.OF.01 - Område til offentlige formål Vonsbækvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Vonsbækvej

 • Plannummer

  21.20.OF.01

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  20% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt institutionsområde, skole, idrætsanlæg m.m.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsen skal tilpasses det omgivende landskab. Byrådet kan tillade, at dele af en bygning opføres i større højde end 8,5 m, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares, medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske, løvfældende arter. Mod landskabet skal der etableres et minimum 15 meter bredt beplantningsbælte.