21.27.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Ørby

static-map
Henter kort...
static-map

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Ørby

 • Plannummer

  21.27.BE.01

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Landsbyområde, Erhvervsområde, Jordbrugsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde og jordbrugsområde. Mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt kan indpasses i den bevaringsværdige landsby.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse tilpasset landsbyens særlige byggestil. Driftsbygninger kan med byrådet tilladelse opføres i større højde end 8,5 m. Det skal sikres, at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger får en udforrmning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som bevaringsværdig forte landsby. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Haderslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter. Karakteristisk beplantning skal bevares. Afgrænsning mod landskabet skal udføres med egnstypisk beplantning.

21.27.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Ørby