21.40.BO.01 - Boligområde Bjerning Hovedvej

21.40.BO.01 - Boligområde Bjerning Hovedvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Bjerning Hovedvej

 • Plannummer

  21.40.BO.01

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde. Der kan ikke placeres detailhandelsbutikker i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Udover den bestående bygningsmasse, der har et bruttoetageareal på 1500 m2, vil der kun være mulighed for at opføre udhuse, carporte eller lignende. Bebyggelsen skal til stadighed fremstå som en harmonisk helhed med hensyn til udformning, materialevalg og farver.

 • Trafikbetjening og parkering

  Tilkørselsforhold samt omfang og placering af veje og parkeringsarealer skal fastlægges i en lokalplan.