Øvrig lovgivning

Jordforurening
I forbindelse med lokalplanlægning skal der redegøres for jordforurening, der er registreret. Opmærksomheden skal også rettes mod arealer, der kan være forurenede, men endnu ikke er kortlagte. Der skal derfor også redegøres for eventuel forureningsrisiko, som bl.a. kan skyldes, at der i området har været virksomhed, der erfaringsmæssigt kan have medført forurening. Det drejer sig om følgende virksomhed:

 • Tekstilfarverier og imprægnering
 • Garverier
 • Træimprægnering
 • Kemisk råstofproduktion
 • Limfabrikker
 • Farve- og lakfabrikker
 • Asfaltfabrikker
 • Glasulds- og glasfiberproduktion
 • Jern- og stålvalseværker
 • Jernstøberier
 • Akkumulator- og tørelementfabrikker
 • Stålskibsværfter
 • Galvanisering
 • Industrilakering og overfladebehandling
 • Mineralolieraffinaderier
 • Benzin- og servicestationer
 • Gasværker
 • Renserier
 • Skrotpladser og produkthandlere
 • Fyld- og lossepladser

Forebyggelse af støjgener
I forbindelse med lokalplanlægning skal det sikres, at eventuelle støjgener så vidt muligt forebygges. I kommuneplanens Hovedstruktur og retningslinjer er fastsat retningsliner for forebyggelse af støjgener. Retningslinjerne er samlet i afsnittet om støjforhold.

Drikkevandsinteresser
Lokalplaner, der berører dele af områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til vandværker, skal indeholde særlige vilkår til imødegåelse af grundvandsforurening. Før et arealudlæg til byvækst inden for områder med særlige drikkevandsinteresser kan ske, skal der gennemføres en konkret vurdering af om byudviklingen er forsvarlig det pågældende sted. Se afsnittet om byudvikling og grundvand.

Klimatilpasning
Ny viden om sandsynlige lokale oversvømmelser skal indgå i fremtidige sektorplaner og i den generelle planlægning. Denne viden skal også anvendes ved etablering eller omdannelse af bebyggelser og anlæg.

Klimatilpasningsløsninger skal i hensigtsmæssigt omfang inddrages i fremtidige planer, og udformes med respekt for næromgivelsernes arkitektur, kulturarv, landskab med mere. Det skal ske med henblik på at anlæg der etableres som følge af klimatilpasning ikke kommer til at virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Klimatilpasningsløsninger bør i størst mulig omfang bidrage til at der skabes rekreative, landskabelige og arkitektoniske kvaliteter, der ideelt set også har en sundhedsfremmende effekt.

Minimumskoten er 2,40 m langs fjorden og 2,45 meter langs kysten. Den nøjagtige skillelinje fremgår af afsnittet Klimatilpasning. Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser af bebyggelsen. Tilsvarende krav stilles ved udarbejdelse af lokalplaner indenfor fokusområder.

Minimumskoten kan lempes ved en konkret vurdering, som foretages af Haderslev Kommune.Se afsnittet om klima.

Kulturhistoriske bevaringsinteresser
I forbindelse med lokalplanlægning skal de kulturhistoriske bevaringsinteresser sikres. I kommuneplanens Hovedstruktur og retningslinjer er der fastsat retningslinjer for fortidsmindeområder, kulturlandskaber, kulturmiljøer, kirkelandskaber, bebyggelser og anlæg samt bygninger. Retningslinjerne er samlet i afsnittet om Kulturhistorie.