12.10.CE.01 - Centerområde Kongevej

12.10.CE.01 - Centerområde Kongevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Kongevej

 • Plannummer

  12.10.CE.01

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Område til offentlige formål, Offentlig administration

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med butikker, boliger, erhvervsvirksomheder og privat og offentlig service, som naturligt hører til i det centrale byområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Ny bebyggelse skal placeres således, at genevirkninger i forhold til omgivelserne undgås. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er for dagligvarebutikker 1.200 m2 og for udvalgsvarebutikker 1.000 m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker 1.500 m2 og for udvalgsvarebutikker 1.500 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet til den enkelte ejendom skal mindst svare til boligetagearealet og 50% af etagearealet for bebyggelse i øvrigt.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.