12.10.CE.02 - Centerområde Rådhusstræde

12.10.CE.02 - Centerområde Rådhusstræde

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Rådhusstræde

 • Plannummer

  12.10.CE.02

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med butikker, boliger, erhvervsvirksomheder og privat og offentlig service, som naturligt hører til i det centrale byområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Ny bebyggelse skal placeres således, at genevirkninger i forhold til omgivelserne undgås. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til dagligvarebutikker er 800 m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker 800 m2 og for udvalgsvarebutikker 800 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes nødvendigt udendørs opholdsareal i forhold til den enkelte ejendoms aktuelle anvendelse.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal tilvejebringes nødvendigt parkeringsareal i forhold til den enkelte ejendoms aktuelle anvendelse.

 • Særlige bestemmelser

  Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.