12.10.EH.02 - Erhvervsområde Industrivej syd

static-map
Henter kort...
static-map

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Industrivej syd

 • Plannummer

  12.10.EH.02

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk, Tung industri, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til tungere industri, større værkstedsvirksomhed og oplagsvirksomhed. Der må ikke placeres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til naboskel skal min. være 4 meter. Bygningshøjden kan med byrådets godkendelse fraviges, hvor virksomhedens drift nødvendiggør dette. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Ved særlige forhold kan byrådet ændre kravet til parkering.

 • Særlige bestemmelser

  Ved placering af virksomheder skal der tages miljømæssige hensyn til boligområder.

12.10.EH.02 - Erhvervsområde Industrivej syd