12.10.RE.05 - Rekreativt område ved Gram Slot

12.10.RE.05 - Rekreativt område ved Gram Slot

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område ved Gram Slot

 • Plannummer

  12.10.RE.05

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til konferencer, udstillinger, messer, hotel, og administration og værksted hertil.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelse skal primært placeres omkring Slotvej. Bygningshøjden øst for Slotsvej er på max 8,5 meter. Vest for Slotsvej må der etableres én enkelt bygning i op til 13 meters højde, som markør i området.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres stiforbindelser, herunder naturstier, som forbinder Gram By med de bynære naturområder og rammeområdet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Vejbetjening skal ske via Slotvej og Billeslundvej. Overgange for bløde trafikanter over Slotvej skal minimeres. Parkering skal overholde Haderslev kommunes parkeringsnorm. se generelle rammebestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  De karakteristiske nord-sydgående hegn skal bevares, samt enkelstående større træer skal bevares. Der skal igennem bebyggelsen etableres kik til slottet. Der må ikke bygges tættere på Gram Å end 50 meter. Ved planes vedtagelse er området beliggende i landzone. Området vil med en fremtidig lokalplan kunne udlægges til Byzone og Landzone.