12.10.RE.06 - Rekreativt område ved Gram Slot, Campingplads

12.10.RE.06 - Rekreativt område ved Gram Slot, Campingplads

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område ved Gram Slot, Campingplads

 • Plannummer

  12.10.RE.06

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til campingplads med tilhørende servicebygninger, hytter, teltslagningspladser samt naturområder til brug for rekreative oplevelser.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal tilpasses det omgivende landskab.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres stiforbindelser, herunder naturstier, som forbinder Gram by med de bynære naturområder og rammeområdet. Der skal sikres udendørs opholdsarealer. Friarealer skal gennem en samlet planlægning udformes i naturlig sammenhæng og harmoni med det omgivende landskab.

 • Trafikbetjening og parkering

  Vejbetjening skal ske via Slotvej og Folevej. Parkering skal overholde Haderslev kommunens parkeringsnorm. Se generelle rammebestemmelser.

 • Særlige bestemmelser

  De karakteristiske nord-sydgående hegn og enkeltstående hegn skal bevares. Der skal igennem bebyggelsen etableres kik fra rammeområdet til Gram by og slottet. Bebyggelsen skal udformes så der er kig til Gram Å og Vester Lindet plantage, hvilket skal give mulighed for at opleve landskabsrummet herimellem. Der må ikke bygges tættere på Gram Å end 50 meter. Ved planens vedtagelse er området beliggende li landzone. Om rådet vil med en fremtidig lokalplan forblive i landzone.