12.10.RE.07 - Rekreativt område ved Gram Slot, Eventplads og parkeringsareal

12.10.RE.07 - Rekreativt område ved Gram Slot, Eventplads og parkeringsareal

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område ved Gram Slot, Eventplads og parkeringsareal

 • Plannummer

  12.10.RE.07

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Eventplads og parkeringsareal. Eksisterende og nye naturområder til brug for rekreative oplevelser.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Rammeområdet kan ikke bebygges. I en del af området ned mod Gram Å findes en landskabsfredning, hvor Fredningsnævnet ved dispensation kan tillade en midlertidig friluftsscene.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres stiforbindelser, herunder naturstier, som forbinder Gram by med de bynære naturområder og rammeområdet. Der skal sikres udendørs opholdsarealer. Friarealer skal gennem en samlet planlægning udformes i naturlig sammenhæng og harmoni med det omgivende landskab.

 • Trafikbetjening og parkering

  Vejbetjening skal ske via Slotvej og Billelundvej. Overgange for bløde trafikanter over Slotvej skal etableres. Parkering skal overholde Haderslev kommunens parkeringsnorm. Se generelle rammebestemmelser.

 • Særlige bestemmelser

  De karakteristiske nord-sydgående hegn og enkeltstående større træer skal bevares. Der skal gennem området etableres kik til slottet. Elementerne i området skal udformes så der er kig til Gram Å og Vester Lindet plantage, hvilket skal give mulighed for at opleve landskabsrummet herimellem. Ved planens vedtagelse er området beliggende i landzone. Området vil med en fremtidig lokalplan forblive i landzone.