10.10.BO.02 - Boligområde Jomfrugang

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Jomfrugang

 • Plannummer

  10.10.BO.02

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  13

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Der kan ikke placeres detailhandelsbutikker

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Sluttet bebyggelse i gadelinie skal opføres forud for anden bebyggelse og med husdybder på mellem 7 og 10 m (målt vinkelret på facaden). Eksisterende bebyggelse må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110, dog skal facadebebyggelsen i gadelinien altid opføres. Facadebebyggelsen skal tilpasses nabobebyggelsen. Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det. Eventuelle sidehus- og baghusbebyggelser må Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden (fagdeling, vinduesudformning, tagbeklædning, farver, materialer, skiltning, markiser, lysinstallationer m.v.) ikke ændres uden byrådets tilladelse. Ny bebyggelse skal indordne sig den eksisterende karakteristiske bebyggelse med hensyn til taghældning, materialevalg, facader m.v.ikke gives en større højde end facadebebyggelsen.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes nødvendige opholdsarealer i forhold til den enkelte ejendoms anvendelse. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som en del af bevaringsværdigt købstadsmiljø. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Haderslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter. Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.

10.10.BO.02 - Boligområde Jomfrugang