10.10.CE.01 - Centerområde Nørregade

10.10.CE.01 - Centerområde Nørregade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Nørregade

 • Plannummer

  10.10.CE.01

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Bydelscenter, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  13

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med sluttet bebyggelse i gadelinie. Boliger og detailhandel, offentlig og privat service samt erhverv, som naturligt hører til i kommunens hovedcenter og egnens oplandscenter.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Sluttet bebyggelse i gadelinie skal opføres forud for anden bebyggelse og med husdybder på mellem 7 og 10 m (målt vinkelret på facaden). Eksisterende bebyggelse må ikke ændres eller fjernes uden Byrådets tilladelse. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er for dagligvarebutikker 500 m2 og for udvalgsvarebutikker 7.000 m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker 1000 m2 og for udvalgsvarebutikker 1.500 m2. Facadebebyggelsen skal tilpasses nabobebyggelsen. Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det. Eventuelle sidehus- og baghusbebyggelser må ikke gives en større højde end facadebebyggelsen. Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden (fagdeling, vinduesudformning, tagbeklædning, farver, materialer, skiltning, markiser, lysinstallationer m.v.) ikke ændres uden Byrådets tilladelse. Ny bebyggelse skal indordne sig den eksisterende karakteristiske bebyggelse med hensyn til taghældning, materialevalg, facader m.v.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes nødvendige opholdsarealer i forhold til den enkelte ejendoms anvendelse. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som en del af bevaringsværdigt købstadsmiljø. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Haderslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter. Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.