10.10.CE.02 - Centerområde Teaterstien vest

10.10.CE.02 - Centerområde Teaterstien vest

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Teaterstien vest

 • Plannummer

  10.10.CE.02

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  120% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  13

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med sluttet bebyggelse i gadelinie. Boliger og detailhandel, offentlig og privat service samt erhverv, som naturligt hører til i kommunens hovedcenter og egnens oplandscenter.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Overvejende sluttet bebyggelse i gadelinie samt anden bebyggelse. Eksisterende bebyggelse må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke udvides. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker 3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker 2.000 m2. Facadebebyggelsen skal tilpasses nabobebyggelsen og må ikke opføres med mere end 2 1/2 etage og højere end 13 m. Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det. Eventuelle sidehus- og baghusbebyggelser må ikke gives en større højde end facadebebyggelsen. Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden (fagdeling, vinduesudformning, tagbeklædning, farver, materialer, skiltning, markiser, lysinstallationer m.v.) ikke ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Ny bebyggelse skal indordne sig den eksisterende karakteristiske bebyggelse med hensyn til taghældning, materialevalg, facader m.v.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes nødvendige opholdsarealer i forhold til den enkelte ejendoms anvendelse. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. 3 boliger, 1 parkeringsplads pr. 20 m2 butiksareal ved dagligvarebutikker og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal i øvrigt. Byrådet kan kræve manglende parkeringspladser erstattet af indbetaling til kommunens parkeringsfond, dog undtaget dagligvarebutikkers parkering.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som en del af bevaringsværdigt købstadsmiljø. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Haderslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ, kælderparkering og evt. tagparkering dog undtaget. Antallet af boliger skal søges fastholdt.