10.10.CE.06 - Centerområde Teaterstien øst

10.10.CE.06 - Centerområde Teaterstien øst

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Teaterstien øst

 • Plannummer

  10.10.CE.06

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  120% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  13

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med butikker, erhverv og privat service, som naturligt hører til det centrale byområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Etagebebyggelse, fritliggende og sammenhængende bebyggelse med husdybder på mellem 7 og 10 meter (målt vinkelret på facade). Stueetager kan dog gives en husdybde på maksimalt 15 meter. Eksisterende bebyggelse må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke udvides. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker 1.000 m2 og for udvalgsvarebutikker 1.500m2. Facadebebyggelsen skal tilpasses nabobebyggelsen og må ikke opføres med mere end 3 etager og højere end 13 m. Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det. Eventuelle sidehus- og baghusbebyggelser må ikke gives en større højde end facadebebyggelsen. Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden (fagdeling, vinduesudformning, tagbeklædning, farver, materialer, skiltning, markiser, lysinstallationer m.v.) ikke ændres uden byrådets tilladelse. Ny bebyggelse skal indordne sig stedets eksisterende karakteristiske bebyggelse med hensyn til taghældning, materialevalg, facader m.v. Ved husdybder over 10 meter skal der ske en opdeling af bebyggelsen således, at den fremtræder som sammensat af mindre bygningsenheder.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsareal til den enkelte ejendom skal mindst svare til 20% af etagearealet. Byrådet kan stille andre krav til opholdsarealer. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser.