10.10.CE.07 - Centerområde Sejlstensgyde

static-map
Henter kort...
static-map

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Sejlstensgyde

 • Plannummer

  10.10.CE.07

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  13

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Sluttet bebyggelse i gadelinie skal opføres forud for anden bebyggelse og med husdybder på mellem 7 og 10 m (målt vinkelret på facaden). Eksisterende bebyggelse må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke udvides. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker 3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker 2.000 m2. Facadebebyggelsen skal tilpasses nabobebyggelsen og må ikke opføres med mere end 2 1/2 etage og højere end 13 m. Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det. Eventuelle sidehus- og baghusbebyggelser må ikke gives en større højde end fa-cadebebyggelsen. Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden (fagdeling, vinduesudformning, tagbeklædning, farver,
  materialer, skiltning, markiser, lysinstallationer m.v.) ikke ændres uden byrådets tilladelse. Ny
  bebyggelse skal indordne sig den eksisterende karakteristiske bebyggelse med hensyn til taghældning, mate-rialevalg, facader m.v.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes nødvendige opholdsarealer i forhold til den enkelte ejendoms anvendelse. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som del af bevaringsværdigt købstadsmiljø. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Haderslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter. Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. Antallet af boliger skal søges fastholdt.

10.10.CE.07 - Centerområde Sejlstensgyde