10.10.CE.11 - Centerområde Lansenervej

10.10.CE.11 - Centerområde Lansenervej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Lansenervej

 • Plannummer

  10.10.CE.11

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  4110, Butikker, Nærrekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med butikker, som naturligt hører til i det centrale byområde. Desuden bypark med mulighed for indpasning af mindre bygninger i tilknytning hertil. Byrådet kan give tilladelse til anden anvendelse af den fredede bygning 'Ridehuset'.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Den eksisterende fredede bygning skal bevares. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke udvides. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker 1.000 m2 og for udvalgsvarebutikker 1.200 m2. Der kan etableres mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse som bypark. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet, herunder skiltning, lysinstalltioner og lignende.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsareal til den enkelte ejendom skal mindst svare til 20% af etagearealet. Byrådet kan stille andre krav til opholdsarealet.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som del af bevaringsværdigt købstadsmiljø. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Haderslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter. Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes og vedligeholdes mindst 1 træ.