10.10.CE.13 - Centerområde Nordhavnsvej syd

10.10.CE.13 - Centerområde Nordhavnsvej syd

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Nordhavnsvej syd

 • Plannummer

  10.10.CE.13

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, 4110, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med trafiktunge centerfunktioner - offentlige og private servicefunktioner. Der må ikke opføres boliger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bygningshøjden må ikke overstige 15 m målt fra kote 2,20 eller fra eksisterende terræn. Elevatortårne, læskærme, skorstene, ventilationsanlæg medregnes ikke i bygningens højde. Bebyggelsen skal disponere i overensstemmelse med den vedtagne masterplan 2004. Facadebebyggelse skal opføres i min. 2 etager. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke udvides. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker 1.000 m2. Der må ikke etableres udvalgsvarebutikker.

 • Opholds- og friarealer

  Opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringspldser udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn.

 • Særlige bestemmelser

  Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. Parkeringspladser i parkeringshus og parkeringskælder er undtaget herfor.