10.10.CE.14 - Centerområde Clausensvej

10.10.CE.14 - Centerområde Clausensvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Clausensvej

 • Plannummer

  10.10.CE.14

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde (m)

  23.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med butikker, erhverv og privat og offentlig service, som naturlige hører til i det centrale byområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Etagebebyggelse og anden bebyggelse. Max 5 etager målt fra bygningens laveste punkt. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er for dagligvarebutikker 0 m2 og for udvalgsvarebutikker 5.000 m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker 2.000 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes nødvendige opholdsarealer i forhold til den enkelte ejendoms anvendelse. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser.

 • Trafikbetjening og parkering

  Byrådet kan skærpe kravet til parkeringspladser.

 • Særlige bestemmelser

  Parkeringsarealer skal fremstå med et grønt helhedspræg.