10.10.CE.15 - Centerområde Bredgade/Laurids Skausgade

10.10.CE.15 - Centerområde Bredgade/Laurids Skausgade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Bredgade/Laurids Skausgade

 • Plannummer

  10.10.CE.15

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  13

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med offentlig og privat service. Herudover boliger og detailhandel samt erhverv, som naturligt hører til i kommunens hovedcenter og egnens oplandscenter.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Eksisterende bebyggelse må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker 3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker 2.000 m2. Facade bebyggelsen skal tilpasses nabobebyggelsen og må ikke opføres med mere end 21/2 etage og højere end 13 m. Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det. Eventuelle sidehus og baghusbebyggelser må ikke gives en større højde end facade bebyggelsen. Bagbebyggelse tilhørende en stor dagligvarebutik må højst være 1 etage. Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden (fagdeling, vinduesudformning, tagbeklædning, farver, materialer, skiltning, markiser, lysinstallationer m.v.)ikke ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Ny bebyggelse skal indordne sig den eksisterende karakteristiske bebyggelse med hensyn til taghældning, materialevalg, facader m.v.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes nødvendige opholdsarealer i forhold til den enkelte ejendoms anvendelse. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser.

 • Trafikbetjening og parkering

  Byrådet kan kræve manglende parkeringspladser erstattet af indbetaling til kommunens parkeringsfond, dog undtaget dagligvarebutikkers parkering.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som del af bevaringsværdigt købstadsmiljø. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling 5 / 8 og anden sagsbehandling samt Haderslev Kommunesegne anlægs og byggeaktiviteter. Karakteristisk beplantning skal bevares.