10.10.OF.04 - Område til offentlige formål Louisevej

10.10.OF.04 - Område til offentlige formål Louisevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Louisevej

 • Plannummer

  10.10.OF.04

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Uddannelsesinstitutioner, Militære anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  13

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentlige formål med offentlige og private institutioner (kaserne, politi, soldaterhjem m.v.) samt boliger i tilknytning hertil.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende karakteristisk bebyggelse. Bygningshøjden og etageantallet kan fraviges med byrådets tilladelse, hvor bygningernes anvendelse gør det nødvendigt, eller hvor tilpasning til eksisterende bebyggelse nødvendiggør dette. Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden (fagdeling, vinduesudformning, tagbeklædning, farver, materialer, skiltning, markiser, lysinstallationer m.v.) ikke ændres uden byrådets tilladelse. Ny bebyggelse skal indordne sig den eksisterende karakteristiske bebyggelse med hensyn til taghældning, materialevalg, facader m.v.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsareal til den enkelte ejendom skal svare til 50% af etagearealet. Byrådet kan stille andre krav til opholdsarealer. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser.

 • Trafikbetjening og parkering

  For kaserneejendommen gælder, at der skal etableres 2 parkeringspladser pr. bolig, 1 parkeringsplads pr. værelsesenhed (kvarterenhed) og 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal i øvrigt. Byrådet kan kræve manglende parkeringspladser erstattet af indbetaling til parkeringsfond.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Der skal for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. For kaserneejendommen gælder, at træerne ikke nødvendigvis behøver at blive plantet ved parkeringspladserne.