10.10.RE.02 - Rekreativt område Hertug Hans Gade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Hertug Hans Gade

 • Plannummer

  10.10.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Bypark med mulighed for indpasning af mindre bygninger og anlæg i tilknytning hertil.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må opføres bebyggelse til fritidsformål og servicering af området. Der kan etableres mindre bygninger f.eks. kiosker, toiletbygninger o.l. i forbindelse med områdets anvendelse som offentligt friareal. Bebyggelsens omfang og placering, opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringsarealer skal udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som del af bevaringsværdigt købstadsmiljø. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Haderslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter. Eksisterende karakteristisk beplantning skal bevares.

10.10.RE.02 - Rekreativt område Hertug Hans Gade