10.11.BO.08 - Boligområde Aarøsundvej

10.11.BO.08 - Boligområde Aarøsundvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Aarøsundvej

 • Plannummer

  10.11.BO.08

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med offentlige og private servicefunktioner - dog ikke detailhandelsbutikker - og mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt kan indpasses i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav, tæt-lav, etagebebyggelse samt erhvervsbyggeri. Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse maks. 30, for tæt-lav maks. 40 og for anden bebyggelse maks. 45. På Hertug Hans Skolens areal ved Sønder Ottinggade kan der opføres bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 120. Det skal dog være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet til den enkelte ejendom skal mindst svare til boligetagearealet og 50% af etagearealet for bebyggelse i øvrigt.

 • Særlige bestemmelser

  Et areal mellem Aabenraavej, Grønningen og Humlegårdsbæk kan anvendes til kirkelige formål. Sti langs Haderslev Dam etableres ad Erlevvej/Ny Erlevvej. Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.

 • Særlige forhold

  Jf. Bebyggelsens omfang og udformning: På Hertug Hans Skolens areal ved Sønder Ottinggade kan der opføres bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 120.