10.11.BO.11 - Boligområde Gammel Hørregårdsvej

10.11.BO.11 - Boligområde Gammel Hørregårdsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Gammel Hørregårdsvej

 • Plannummer

  10.11.BO.11

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med offentlige og private servicefunktioner, dog ikke detailhandelsbutikker.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt etagebebyggelse. Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse maks. 30, for tæt-lav og åben-lav bebyggelse på små grunde maks. 40 og for etagebebyggelse maks. 60. Bebyggelsen må for åben-lav og tæt-lav bebyggelse ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 8,5 m og for etagebebyggelse ikke mere end 2½ etage og ikke højere end 11 m. På den del af området, der ligger nord for Gammel Hørregårdsvej, må der kun opføres åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Udbygningen af områder 10.11.BO.11 og 10.11.BO.17 skal ske efter en samlet rækkefølgeplan, der sikrer, at udbygningen sker indefra og ud og har en afrundende koncentrisk karakter. Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.