10.11.BO.18 - Boligområde Aabenraavej vest, Haderslev

10.11.BO.18 - Boligområde Aabenraavej vest, Haderslev

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Aabenraavej vest, Haderslev

 • Plannummer

  10.11.BO.18

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med mulighed for indpasning af privat servicevirksomhed, dog ikke detailhandelsbutikker.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50 % af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal udlægges min. 1.5 parkeringsplads pr. bolig og min. 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal i øvrigt. Ved samlede bebyggelser kan byrådet ændre kravet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.