10.11.CE.03 - Centerområde Grønningen

10.11.CE.03 - Centerområde Grønningen

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Grønningen

 • Plannummer

  10.11.CE.03

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Bydelscenter, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Bydelscenter med detailhandelsbutikker og offentlige og private servicefunktioner, der henvender sig til lokalområdet. Desuden erhvervsvirksomheder, som naturligt kan indpasses i området samt boliger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse samt erhvervsbyggeri. Bebyggelsesprocenten for åben-lav maks. 30. For tæt-lav og for anden bebyggelse maks. 45 %. I området må der udover de eksisterende butikker maksimalt opføres/indrettes 200 m2 butiksareal til dagligvarebutikker og 200 m2 butiksareal til udvalgsvarebutikker. Den enkelte dagligvarebutiks bruttoetageareal må maksimalt være 1.500 m2. Den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt være 1.500 m2. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etage og højere end 8,5 m.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet til den enkelte ejendom skal mindst svare til boligetagearealet og 50 % af etagearealet for bebyggelse i øvrigt.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.