10.11.EH.03 - Erhvervsområde Fjordagervej øst

10.11.EH.03 - Erhvervsområde Fjordagervej øst

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Fjordagervej øst

 • Plannummer

  10.11.EH.03

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, Støjende fritidsanlæg, Område til offentlige formål, Forsyningsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  4 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  10

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervs- og offentligt forsyningsformål med rekreativ udnyttelse langs med fjorden. Lokaliseringsområde for virksomheder, der kan medføre risiko for luft- og støjforurening. I områdets sydøstlige hjørne kan der placeres støjende fritidsaktiviteter. Der må ikke placeres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Byrådet kan fravige højdebestemmelsen, såfremt særlige forhold taler herfor. Bebyggelsen skal i udformning, farver og materialevalg underordne sig omgivelserne. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet.

 • Opholds- og friarealer

  Opholds- og friarealernes omfang og placering skal godkendes af byrådet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Antal parkeringspladser samt udformning heraf skal godkendes af byrådet.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes en beplantningsplan efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisning. Der skal langs fjorden og Humlegårdsbæk friholdes en grøn bræmme og reserveres areal til en offentlig sti.