10.11.OF.04 - Område til offentlige formål Vendekobbel

10.11.OF.04 - Område til offentlige formål Vendekobbel

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Vendekobbel

 • Plannummer

  10.11.OF.04

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Uddannelsesinstitutioner, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt institutionsområde med mulighed for indpasning af institutioner af regional og lokal karakter, kollegier, pedelbolig o.l.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelse skal tilpasses det omgivende landskab. Byrådet kan tillade, at dele af en bygning opføres i større højde end 11 m, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette. Karakteren af den nuværende bebyggelse skal fastholdes. Ny bebyggelse skal udgøre helheder hver for sig og harmonere med de omgivende bebyggelser.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet. Byrådet kan fravige bestemmelsen, såfremt bebyggelsen opføres efter en helhedsplan.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares, medmindre, at Byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter.