10.11.RE.02 - Kolonihaver Humlegårdsbæk

10.11.RE.02 - Kolonihaver Humlegårdsbæk

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Kolonihaver Humlegårdsbæk

 • Plannummer

  10.11.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  3.25

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til kolonihaver og nyttehaver med tilhørende friarealer og parkering m.m.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Kolonihavebebyggelse. Bebyggelsen på den enkelte havelod må ikke overstige 40 m2. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må gives en højde på mere end 3,25 m over terræn. Til udvendige bygningssider må kun anvendes
  træ, og farver skal være jordfarver. Tage skal dækkes med grå eller sort tagpap.

 • Opholds- og friarealer

  Min. 10% af områdets areal skal anvendes til større samlede friarealer.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der må kun etableres mindre parkeringsanlæg efter byrådets nærmere godkendelse.

 • Særlige bestemmelser

  Beplantning i skel skal udføres som hækbeplantning. Internt kan anden hegning tillades. De enkelte havelodders størrelse må ikke overstige 400 m2.