10.11.RE.04 - Rekreativt område Sydhavnsvej

10.11.RE.04 - Rekreativt område Sydhavnsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Sydhavnsvej

 • Plannummer

  10.11.RE.04

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Lystbådehavn, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til lystbådehavn samt erhverv og mindre butikker i tilknytning til lystbådehavnen, oplag af både, byggeri for sejlklubberne, ferie- og fritidsformål, ferieboliger og offentlige grønne områder.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Byrådet kan fravige højdebestemmelsen, såfremt særlige forhold taler herfor. Bebyggelsen skal i udformning, farver og materialevalg underordne sig omgivelserne. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt
  tilfælde godkendes af byrådet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Antal parkeringspladser samt udformning heraf skal godkendes af byrådet. Langs fjorden skal der reserveres areal til en offentlig sti.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes en beplantningsplan efter byrådets nærmere anvisning. Områdets grønne præg skal bevares. Langs fjorden skal der friholdes en grøn bræmme.