10.11.TA.01 - Område til tekniske anlæg Kløvervænget

10.11.TA.01 - Område til tekniske anlæg Kløvervænget

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til tekniske anlæg Kløvervænget

 • Plannummer

  10.11.TA.01

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Forsyningsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Forsyningsvirksomhed og funktionærboliger i tilknytning hertil. Kontorer og privat service.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Byrådet kan tillade, at dele af en bygning opføres i større højde end 11 m, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette. Karakteren af den nuværende bebyggelse skal fastholdes.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter.