10.12.BO.12 - Boligområde- Fredsted Vest

10.12.BO.12 - Boligområde- Fredsted Vest

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde- Fredsted Vest

 • Plannummer

  10.12.BO.12

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området må anvendes til åben- lav og tæt- lav bebyggelse.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsesprocenten for åben-lav er max. 30 % og for tæt-lav max. 40 %

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Vejadgang skal ske via Ribe Landevej. Der skal sikres en stiforbindelse til de omkringliggende grønne områder. Der skal etableres parkeringspladser efter Haderslev kommunes parkeringsnorm. se under generelle bestemmelser. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.

 • Særlige bestemmelser

  Ved planens vedtagelse er området beliggende i landzone. Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til Byzone. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om, at området skal overføres til byzone.