10.12.CE.01 - Aflastningsområde Sverigesvej

10.12.CE.01 - Aflastningsområde Sverigesvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Aflastningsområde Sverigesvej

 • Plannummer

  10.12.CE.01

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  4 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Aflastningsområde til udvalgsvarebutikker og butikker, der alene forhandler følgende særligt pladskrævende varegrupper, der ikke kan indpasses i det centrale byområde: biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Der må ikke placeres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bygningshøjden kan fraviges med byrådets særlige tilladelse, hvor hensynet til virksomhedens drift nødvendiggør dette. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke udvides. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker 2.000 m2 og for butikker med særlig pladskrævende varegrupper 7.500 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Ved særlige forhold kan byrådet ændre kravet til parkering

 • Særlige bestemmelser

  Sammenbygning over skel kan ske på baggrund af en samlet bebyggelsesplan godkendt af byrådet.