10.12.OF.02 - Område til offentlige formål Skallebækvej

10.12.OF.02 - Område til offentlige formål Skallebækvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Skallebækvej

 • Plannummer

  10.12.OF.02

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Sundhedsinstitutioner, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt institutionsområde med mulighed for indpasning af institutioner af regional og lokal karakter, herunder kollegier,
  pedelbolig o.l.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Byrådet kan tillade, at dele af en bygning opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette. Bebyggelsen skal tilpasses det omgivende landskab. Karakteren af den nuværende bebyggelse fastholdes. Ny bebyggelse skal udgøre helheder hver for sig og harmonere med de mgivende
  bebyggelser.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet. Byrådet kan fravige bestemmelsen, såfremt bebyggelsen opføres efter en større helhedsplan.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares, medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter.