10.12.OF.05 - Område til offentlige formål Simmerstedvej

10.12.OF.05 - Område til offentlige formål Simmerstedvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Simmerstedvej

 • Plannummer

  10.12.OF.05

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Område til offentlige formål, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  14

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt institutionsområde med mulighed for indpasning af institutioner af regional karakter, herunder klinik-, udstillings- og undervisningsformål samt administration. Desuden iværksættervirksomheder. Der må ikke etableres funktioner med behov for overnatningsmuligheder, f.eks. boliger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Overvejende sluttet bebyggelse i gadelinie. Eksisterende bebyggelse må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse. Facadebebyggelse skal tilpasses vejens bebyggelseskarakter og må ikke opføres med mere end 3
  etager og højere end 14 meter. Baghusbebyggelsen må ikke gives en større højde end forhusbebyggelsen. Bebyggelsens ydre fremtræden må ikke ændres uden Byrådets tilladelse. Ny bebyggelse skal indordne sig den eksisterende karakteristiske bebyggelse med hensyn til taghældning, materialevalg, facader m.v.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsareal til den enkelte ejendom skal mindst svare til 5% af etagearealet. Byrådet kan dog stille andre krav til opholdsarealer.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal for hver 3. parkeringsplads plantes og vedligeholdes 1 træ.