10.12.OF.06 - Område til offentlige formål Louisevej

10.12.OF.06 - Område til offentlige formål Louisevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Louisevej

 • Plannummer

  10.12.OF.06

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner, Militære anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt institutionsområde med undervisningslokaler, værksteder, garager m.v. til Forsvaret.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsen skal tilpasses det omgivende landskab. Byrådet kan tillade, at dele af en bygning opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette. Karakteren af den nuværende bebyggelse fastholdes. Ny bebyggelse skal udgøre helheder hver for sig.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet. Byrådet kan fravige bestemmelsen, såfremt bebyggelsen opføres efter en større helhedsplan.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares, medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter.